Objectius i finalitats

RECERC és una revista determinadament transdisciplinària, oberta a camps i a enfocaments diversos i al debat científic, en totes les llengües. Desitja posar en contacte investigadors, aproximacions i àrees. Té, malgrat tot, uns quants camps privilegiats.

Són primer les cultures, les civilitzacions, les llengües dites territorials, regionals, minoritàries o minoritzades, segons les diverses terminologies, i entre elles l’àrea catalana. Quins són els marcadors i quina és l’estructuració de les identitats, quines són les evolucions i les dinàmiques, les polítiques lingüístiques, quina és llur producció cultural, literària o altra, llur difusió dins la societat a través de l’ensenyament, els mitjans de comunicació i el mercat cultural ? Dins aquest enfocament diversificat i global, ens interessem també a la història, a les institucions, a les societats i a les seves evolucions o mutacions, passades o actuals amb, especialment, l’estudi de les normes institucionals i socials que les estructuren, que les coaccionen o que elles susciten, segons els casos i segons les èpoques.

La perspectiva comparativa és enriquidora quan es tracta de situacions lingüístiques, del plurilingüisme o de les llengües en contacte dins una mateixa societat o dins un mateix mercat de comunicació. Quines són les evolucions i les influències recíproques dins uns espais que posseeixen alhora molts elements comuns i situacions diferenciades, que es tracti dels estats, de les diversitats socials o de les comunitats autòctones o immigrades ? Es tracta també d’apreciar les continuïtats i les discontinuïtats dels dominis culturals.

L’altre vessant, complementari dels precedents, és el de la frontera i de la identitat, de la frontera dins la societat, del passatge, que es tracti de les identitats en contacte, dels canvis socials o de les prosaiques relacions transfrontereres. Identitats culturals, identitats nacionals, història de les mentalitats, la noció mateixa de frontera, la dialèctica de la separació i de la unió. Avui com dins una perspectiva històrica, el pluralisme i la identitat, totes les perspectives i totes les reflexions seran benvingudes.